Jaarrapportage 2018 BAG BAO

Jaarrapportage van het BAG bronhouders- en afnemersoverleg (BAG BAO).

Tags:
Zakelijk BAG documentatie overheid
Soort document
Jaarverslag
Auteur(s)
het Kadaster
Datum
februari 2019
Toegankelijkheid

content, ja

Versie 1: februari 2019

BAG 2018 in cijfers

 • Bronhouders (gemeenten): 380
 • Mutaties: 1,77 miljoen
 • Panden: 10.138.294
 • Adressen: 9.240.224
 • Woonplaatsen: 2.501
 • Openbare ruimten (voornamelijk straten): 279.081
 • Standplaatsen: 26.159
 • Ligplaatsen: 12.240

BAG en BAG BAO

De BAG bevat gegevens over adressen en gebouwen in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan gegevens als bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel of postcode. De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is onderdeel van de generieke digitale infrastructuur van de overheid (GDI) en Nationale geo informatie infrastructuur (NGII). In de video 'De BAG in het kort' vertellen we u meer over de BAG en de gegevens die hierin opgenomen zijn.

De strategische sturing van de BAG wordt verzorgd in het bronhouders- en afnemersoverleg (BAG BAO). De tactische sturing vindt plaats in het Agendaoverleg. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Praktische uitwisseling van kennis en ervaring vindt plaats in onder andere gebruikersoverleggen en leveranciersoverleggen. De gegevens zijn centraal beschikbaar voor afnemers via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het functioneel en technisch beheer van de LV BAG wordt uitgevoerd door het Kadaster. Organisaties met een publieke taak, zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio's zijn verplicht de gegevens uit de BAG te gebruiken.

In het BAG BAO en Agendaoverleg was de uitwerking van stukken bij de herziening van de wet BAG het belangrijkste onderwerp. Denk daarbij aan Informatiemodel/Catalogus, Kwaliteitskader met onder andere de ENSIA vragenlijst, koppelvlakken, inwerkingtreding van de nieuwe wet en implementatie BAG 2.0 bij bronhouders, LV en afnemers.

Wet BAG

De gewijzigde wet is op 1 juli 2018 in werking getreden. De herziene wet heeft de vorm van een rompwet zodat er meer ruimte is om in te spelen op veranderingen in de maatschappij via lagere regelgeving. De belangrijkste beleidswijzigingen betreffen: inhoud en ontwikkeling van de registratie, aanpassing kwaliteitsinstrumentarium en toezicht. In een samenwerking tussen ministerie BZK, Geonovum en Kadaster is de nieuwe gegevenscatalogus BAG 2018  (inclusief afbakening) definitief gemaakt. Met bronhouders heeft het Kadaster ook een bijbehorende Praktijkhandleiding  opgesteld. Het koppelvlak is definitief vastgesteld en de 1e leveranciers van software voor bronhouders zijn geslaagd voor de conformiteitstoets.

BAG producten

De BAG is online te raadplegen. Met de BAG Viewer kan op de gebouwen in Nederland ingezoomd worden, met daaronder een kaart of luchtfoto. Van de gebouwen zijn gegevens en historie te raadplegen, zoals adres, bouwjaar, oppervlakte en gebruiksdoel. Ook terugmeldingen op de objecten zijn zichtbaar in de BAG Viewer.

BAG-gegevens ontvangen via bestanden of mutaties kan met BAG Extract, BAG Compact en Digilevering. Met een webservice/API zijn gegevens uit de LV BAG vanuit eigen software te raadplegen. Hiervoor zijn verschillende producten beschikbaar via de LV BAG en via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). Het gebruik is gegroeid van 1,57 miljard naar ruim 2,5 miljard bevragingen, een flinke toename o.a. door gebruik van de BAG in het WOZ-waardeloket. Speciale vermelding daarbij voor de BAG API, die in 2018 bijna 300 miljoen keer is bevraagd en de BAG als linked data, die dagelijks wordt ververst en bevraagd kan worden door middel van het SPARQL endpoint.

Gebruikscijfers BAG 2018

 • Totaal aantal actieve abonnementen BAG extract + BAG Compact: 699
 • Totaal aantal eenmalige leveringen BAG extract + BAG Compact: 1.287
 • Aantal bevragingen van BAG bevragen via de Landelijke Voorziening + BAG webservices via PDOK (WMS, WMTS, WFS, SOAP, API): 2,5 miljard
   

Infographic Resultaten afnemersonderszoek BAG 2018. Bekijk de infographic op: https://www.geobasisregistraties.nl/binaries/medium/content/gallery/basisregistraties-ienm/content-afbeeldingen/180725-infographic-bag-afnemersonderzoek-2018-v1.0_highres.jpg

Bekijk de infographic op Geobasisregistraties.nl.

De Klantenservice BAG krijgt ongeveer 500 meldingen per maand. Het merendeel is afkomstig van afnemers, de overige van bronhouders en hun leveranciers. Het betreft met name vragen en verzoeken over BAG producten, afbakening van BAG-objecten en technische vragen. Het aantal meldingen in 2018 is ten opzichte van de voorgaande jaren verder afgenomen.

Afnemers waarderen het gebruik van de BAG met een 7,4. In 2015 was dit nog een 7,2. BZK heeft daar onderzoek naar laten doen met als belangrijkste doel: meer inzicht te krijgen in het gebruik, de mate van tevredenheid en de doeltreffendheid van de BAG in de praktijk.

Naast de informatie op de BAG startpagina met een speciale pagina BAG 2.0 producten, wordt over de BAG actief gecommuniceerd in nieuwsbrieven BAG, maar ook in nieuwsbrieven voor notariaat en makelaars en in (linkedin) communities en op bijeenkomsten, zoals de regiobijeenkomsten BAG-BGT, het Geo Gebruikersfestival en de Geobuzz. In verband met de gewijzigde Catalogus, zullen de BAG producten gewijzigd worden. Voor meer informatie zie de pagina BAG Producten, met daarop ook een productplanning.

Kwaliteitszorg, toezicht, handhaving

Met ingang van de nieuwe wet-en regelgeving zijn de BAG-inspecties formeel beëindigd. De bronhouder is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de BAG en het organiseren van de interne kwaliteitszorg. BZK heeft hiervoor (als toezichthouder) in samenwerking met de bronhouders een instrument voor zelfcontrole ontwikkeld dat onderdeel is geworden van het wettelijk kader.

In dit wettelijk kader heeft het Kadaster van BZK de opdracht om, naast de kwaliteitsmonitoring en realisatie en beheer van het kwaliteitsdashboard, ook het kwaliteitsmanagement voor de BAG in te vullen. In het kwaliteitsdashboard BAG zijn rapportages opgenomen die inzicht geven in de kwaliteit van de BAG. Dit stelt gemeenten in staat concrete fouten op te lossen en processen te verbeteren. In 2018 is hiervoor extra functionaliteit ontwikkeld om het gebruiksgemak te vergroten. Afstemming tussen BAG en BGT, BAG en WOZ leidt tot verbetering van deze registraties en regelmatig vinden hierdoor mutaties plaats in de BAG. Uit een kwaliteitsmeting in 2018 van het CBS blijkt ook dat de consistentie van de basisregistraties BAG, HR en BRP opnieuw erg hoog is. Inzicht in de kwaliteit van de BAG kan worden verkregen met het kwaliteitsdashboard voor afnemers.

Vooruitblik

Voor 2019 staat de implementatie van de herziene wet BAG als belangrijkste item in het jaarplan. Denk aan inhoudelijke ondersteuning aan bronhouders, implementatie van de wijzigingen in bronhoudersapplicaties en de LV, inrichting producten als BAG Extract en API op BAG 2.0.

Informatie over de BAG