Eisen voor aanbieden besluiten Wet geluidhinder op papier

Wanneer u besluiten in het kader van de Wet geluidhinder wilt aanbieden op papier, moet het ter inschrijving aangeboden stuk aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zorgt ervoor dat wij het aangeboden stuk correct en snel kunnen verwerken.

Tags: Zakelijk documentatie notariaat BRK
Soort document
Instructie
Auteur(s)
het Kadaster
Datum
mei 2020
Toegankelijkheid

content, ja

Aanduidingen

Vermeld altijd de actuele kadastrale aanduidingen van de percelen waarop het besluit betrekking heeft. Dit kan ofwel in het besluit zelf, of in de onder een besluit gestelde voetverklaring. Wanneer het grondperceel is gesplitst in appartementsrechten,  vermeld dan de actuele kadastrale aanduiding, bijvoorbeeld: Apeldoorn sectie A nummer 1000 A-1 en A-2.

Eisen voor aanlevering

  • het besluit moet voorzien zijn van een verklaring van eensluidendheid
  • het besluit moet ongevouwen zijn
  • bijlagen groter dan A4-formaat (maar kleiner dan of gelijk aan A0-formaat) als afzonderlijk afschrift bijvoegen. Deze moeten, net als het besluit waarvan de bijlage deel uitmaakt, de verklaring van eensluidendheid bevatten
  • onder een besluit van een gemeente moet worden verklaard dat het besluit onherroepelijk is
  • het besluit zal bijna altijd ondertekend moeten worden door de burgemeester en de gemandateerde secretaris voor de uitvoering van dit besluit

Verklaring van eensluidendheid

In de Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994 (art. 3; lid 3) is bepaald dat een verklaring van eensluidendheid moet worden getekend door de ondertekenaar(s) van het stuk, dan wel door één (of meer) personen die daartoe uitdrukkelijk in het stuk gemachtigd zijn.

De verklaring moet de volledige voornamen en namen met woonplaats en adres bevatten van degene die de verklaring ondertekent (adres van de betreffende gemeente mag worden opgevoerd) en wordt als laatste geplaatst op de voor het Kadaster bestemde stukken en bijlagen. Ook een notaris mag de verklaring tekenen.

Voorbeeld ondertekening

Ondergetekende/n, …………. (voornamen en naam voluit), burgemeester van de gemeente ……, ………… (mag adres van de gemeente zijn),  en ……… (voornamen en naam voluit), secretaris van de gemeente ……….. , ……… (mag adres van de gemeente zijn), verklaart/verklaren dat bovenstaand afschrift eensluidend is met het ter inschrijving aangeboden stuk.

Tarief

Voor de inschrijving in de openbare registers van stukken op papier brengt het Kadaster een vergoeding van 125,- in rekening. 

Hebt u nog vragen?

Hebt u vragen over het aanbieden van een besluit in het kader van de Wet geluidhinder, of over de eisen waar de inschrijving aan moet voldoen? Dan kunt u  tussen 9.00 en 17.00 uur contact opnemen met de bewaarderstelefoon op 088-183 22 42.