Complexaanduiding (vaststelling)

Complexaanduiding (vaststelling)

U moet een complexaanduiding laten vaststellen:

  • voordat een notariële splitsingsakte kan worden ingeschreven in de openbare registers;
  • om de appartementen als unieke objecten te kunnen registreren.

Beschrijving

Als u een akte van splitsing in appartementen wilt inschrijven in de openbare registers van het Kadaster, moet u eerst een complexaanduiding laten vaststellen. Alleen dan kunnen wij de appartementen na splitsing als unieke objecten registreren.

Aanvraag door notaris

Alleen een notaris is bevoegd om namens de eigenaar van het oorspronkelijke gebouw een aanvraag in te dienen. Bij de aanvraag moet de splitsingstekening worden bijgevoegd (zie Instructiefilm). Nadat het Kadaster de aanvraag en de bijbehorende tekening heeft goedgekeurd, stelt de bewaarder de complexaanduiding vast. De appartementsrechten ontstaan nadat de splitsingsakte is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster.

Wat is een complexaanduiding?

Een complexaanduiding geeft de relatie weer tussen het perceel en het aantal appartementsrechten. Niet alleen een perceel of gebouw kan in appartementsrechten worden gesplitst: ook een erfpachtrecht, opstalrecht of een eerder ontstaan appartementsrecht. Een complexaanduiding bestaat uit een perceelnummer gevolgd door de hoofdletter A.

Wat is een appartementsrecht?

Een appartementsrecht is het exclusieve recht of de bevoegdheid tot privégebruik van een bepaald deel van een appartementencomplex. Dit privégedeelte krijgt van het Kadaster een indexnummer (uniek volgnummer). Een appartementsrecht wordt bijvoorbeeld omschreven als: "het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie V, nummer 1000A-1". Ook in de hypotheekakte wordt deze aanduiding gebruikt.

Proces en vereisten

Informatie over hoe het splitsen van een kadastraal object in appartementen in zijn werk gaat en aan welke eisen de tekeningen moeten voldoen, vindt u bij 'Documenten'. 

Tarieven

Complexaanduiding, vaststelling € 233,-
Indien u de splitsingstekeningen op papier aanbiedt, wordt het bedrag vermeerderd met € 118,-

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Vul het formulier 'Verzoek vaststelling complexaanduiding en indepotname' in. Dien het formulier en de splitsingstekening in via Web-ELAN met het 'Verzoek tot indepotname'.  

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u de complexaanduiding binnen 3 werkdagen per post of per e-mail toe.  

Intrekken

Een notaris kan een eerder gedaan verzoek om een splitsing of ondersplitsing ook weer intrekken. Vul hiervoor het formulier 'Verzoek tot intrekking voorgenomen complexaanduiding appartementsrechten' in en stuur het ondertekende formulier per post op.

Instructiefilm

In onderstaand filmpje is de checklist en procedure in beeld gebracht voor het maken of wijzigen van een splitsingstekening voor een appartementencomplex.